Charakteryzowała się tym, że jej najwyższym Celem było kształtowanie moralnie silnych charakterów. Zmieniła się rzeczywistość funkcjonowania dzieci; ta dzisiejsza różni się znacząco OD dziewiętnastowiecznej. Obecnie umiejętność bezkrytycznego działania, Pisania, Czytania i liczenia à Jednak trochę za Mało. Współczesny Świat dynamicznych zmian Społecznych Potrzebuje kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Ludzi potrafiących myśleć samodzielnie i podejmować Autonomiczne decyzje. Ludzi świadomych swoich Umiejętności i ograniczeń, potrzeb i predyspozycji, odpowiedzialnych, aktywnych. Ludzi potrafiących przetwarzać complètes informacje, interpretować je, wyciągać applications je praktycznie je wykorzystać. Niestety, Jak pokazują Wyniki Badań Naukowych, dzieci po kilku latach nauki w Szkole często miewają trudno w zakresie samodzielnego Myślenia, wnioskowania i wykorzystania zdobytych Informacji w praktyce. Bezbłędnie opierają się za à Na wyuczonych schematach. (2) N.M. Rothbard, Edukacja Wolna i przymusowa, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2014 Pierwszy Projekt obowiązkowej szkoły powszechnej narodził się w Prusach prawie 200 lat temu.

Ich Ówczesny Władca, Fryderyk Wilhelm III, chcąc wzmocnić pozycję kraju po klęsce w wojnach napoleońskich, zdecydował się na przeprowadzenie głębokich réforme prawnych, Politycznych je Społecznych. Postanowił zbudować Nowe, silne i niezwyciężone mocarstwo. Aby à osiągnąć, Trzeba było oprzeć MOC państwa na posłusznych, Cast żołnierzach i urzĩnikach. Należało ich odpowiednio wychować je przygotować ne sumiennego wypełniania obowiązków; użyć sterowanej przez władze Machiny, która będzie sprawowała kontrolę nad umysłami obywateli i ukształtuje ich w pożądany sposób (1). Système Współczesny podkreśla potrzebę stosowania diffĂŠrents Form organizacyjnych nauczania a Więc nauczania indywidualnego, grupowego i masowego. Système dydaktyczny-całokształt Zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania-uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie la realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Podstawą teoretyczną systemu Herbarta jest Psychologia asocjacyjna. W jej swietle dokonał Herbart analizy procesu uczenia się i opracował teorię dydaktyczną. Na TLE teorii uczenia się Herbart zbudował teorię nauczania i Wychowania, po Czym uznał nauczanie jako podstawowy le środek Wychowania.

À Herbart po raz Pierwszy wprowadził Pojęcie nauczania wychowującego. Herbatyzm opanował całkowicie II połowę XIX wieku i przetrwał sur w niewiele zmienionej formie do czasów współczesnych, MIMO pojawienia się nowych prądów i kierunków w pedagogice i psychologii. Jednym z tych nowych kierunków była Szkoła aktywna ZWANA nowym wychowaniem. Za Makers szkoły aktywnej uznaje się J. deweya (1859-1952), W.A. Lay (1862-1926), E. claperede (1873-1940), C. Kerschensteiner (1854-1932).

Nowe wychowanie wysuwało potrzebę uwzględnienia w procesie uczenia się Aktywności dziecka je jego zainteresowań. Według Deweya uczenie się powinno przebiegać w procesach Myślenia je działania. Idée szkoły aktywnej znalazła zwolenników w wielu krajach, NP. Usa. Również w Polsce w okresie międzywojennym Szkoła aktywna wywierała pewien Wpływ na système nauczania.