Në shkencat Ekonomike qeverisje (Angl.: Governance) përshkruhet si: përshkrimi i rolit e personave që janě të autorizuar për mbikëqyrje, Kontroll dhe drejtimin e një subjekti. ATA që janě të ngarkuar me qeverisje zakonisht janě përgjegjës për të siguruar që subjekti i christelle objektivat e TIJ, raportimin Financiar dhe raportimin në palët e interesuara. ATA që janě të ngarkuar me qeverisje përfshijnë menaxhimin Vetëm Kur ai kryen funksione të Tilla. Në këtë debat teorik Mjaft Intensiv të viteve të Fundit janě dhënë Mjaft formulime të Tjera të “qeverisjes së mirë” që marrin më mirë parasysh legjitimitetin APO legalitetin e qeverisjes së mirë. Mund të thuhet se një situatë është legjitime Kur AJO pranohet prej atyre që i nënshtrohen pasojave të SAJ. Ligji NUK mjafton të prodhoj këtë legjitimitet. Edhe respekti formel i demokracisë (Zgjedhjet) NUK garantojnë legjitimitetin e ligjit. Duhet t`u kthehemi themeleve të “të jetuarit së bashku”. Nëse mënyra e qeverisjes së mirë NUK Mund të përcaktohet si një tërësi rregullash, por si një proces, ushtrimi i qeverisjes, funksioni i SAJ, është të prodhoj rregulla (juridike ose JO), të krijoj rregullime publike në SHOQËRI.

Arsimi Publik Amerikan mirëmbahet nga qeveritë shtetërore dhe vendore, rregulluar nga Departde Amerikan i Arsimit përmes kufizimeve në grante federale. Fëmijët janě të obliguar në shumicën e shteteve të vijojnë mësimet nga Mosha gjatë ose shtatë vjeç (në përgjithësi, Duke filluar me Sistemin parashkollor ose klasën e parë) Deri sa të mbushin tetëmbëdhjetë vjet (zakonisht Deri në mbarim të klasës së dymbëdhjetë, shkollës së mesme); DISA shtete i lejojnë fëmijët ta lënë shkollën në moshën gjashtëmbëdhjetë ose shtatëmbëdhjetë vjeçare. [133] afro 12% e fëmijëve janě të regjistrual në shkolla famullore privé ose josektare. Pak MBI 2% të fëmijëve shkollohen në shtëpi. [134] Shtetet e bashkaura kanë shumë institucione të arsimit të lartë, Private e publike, si dhe kolegje të komunitetit, të hapura për të Errësira të interesuarit. Ndër amerikanët njëzetepesë vjeç e MBI, 84, 6% kanë diplomuar nga shkolla e mesme, 52, 6% kanë vijuar studime universitare, 27,5% kanë Grada baçelor, si dhe 9, 6% kanë Grada postdiplomike. [135] Shkalla e alfabetizmit Bazik është përafërsisht 99%. 12 [136] Kombet e Bashkuara i kanë caktuar SHBA-ve treguesin arsimor prej 0, 97, që i bën të 12-tat në botë. [137] Shtetet e Bashkuara janě komb shumëkulturor, shtëpi e një llojllojshmërie të Gjerë të grupeve etnike, tradita dhe vlerave. 1 [155] NUK ka etni “Amerikane”; veç popullatave Tash të Vogla të amerikanëve dhe hawaianëve vendës, gati të Errësira amerikanët janě pasardhës imigrantësh të pesë shekujve të Fundit.

[156] Kultura e përbashkët e shumicës së amerikanëve — Kultura Qendrore Amerikane — është kulturë perëndimore kryesisht e prejardhur nga traditat e imigrantëve EVROPIANË me ndikimi nga burime Tjera, siç janě traditat e skllevërve të sjellë nga Afrika. 1 [157] imigrimi më i vonë nga Azia dhe particulier nga Amerika latine e kanë zgjeruar përzierjen kulturore, që është përshkruar si Kazan i shkrirjes homogjenizues (melting pot) dhe Sahan sallate heterogjene (saladier), Ku imigrantët dhe pasaardhësit e Tyre ruajnë karakteristika të veçanta kulturore. [1] më 1492, eksploruesi gjenovez Kristofor Kolombi, i kontraktuar nga kurora spanjolle, mbërriti DISA prej ishujve të Karaibeve, Duke shënuar kontaktit e parë me popullsinë vendëse.